Scores Listing for Ft Worht,Tx 8-18-17(Ft. Worth, Tx.)


Place Name Time $ Won
0. CHADDICK, SAVANNAH 14.420 384.65
0. GORDON, KELSEY 14.530 256.43
Place Name Time $ Won
0. EDGETT, PAYCEE 3.460 407.95
Place Name Score $ Won
0. MARDILLO, ALEX 84.0 250.00
0. ARAGAO, ROBSON 72.0 150.00
0. CARDOZO, ALEX 68.0 100.00
Place Name Time $ Won
0. WHITE, WADE 11.420 349.68
Place Name Time $ Won
0. GALINDO, GEORGE 4.840 293.57
0. JACQUEZ, EZZIO 4.840 293.57
0. GALINDO, GEORGE 6.210 195.71
0. BENTLEY, BLAKE 6.210 195.71