Scores Listing for Ft Worth,Tx 5-12-17(Ft. Worth, Tx.)


Place Name Time $ Won
0. WELLMAN, PATTI 13.990 279.74
0. ALDRIDGE, TRICIA 14.470 186.50
Place Name Time $ Won
0. VAUGHN, LIZZY 12.360 349.68
Place Name Score $ Won
0. KEEPING, DANIEL 72.0 500.00
Place Name Time $ Won
0. RICHARDS, KADRION 12.330 174.84
Place Name Time $ Won
0. MC CLUSKEY, CODY 10.630 330.26
0. THOMPSON, TYSON 10.630 330.26
0. CLARK, COREY 12.580 220.18
0. THOMPSON, TYSON 12.580 220.18